ارزیابی تئوری اعیان سازی در نوسازی بافت های فرسوده

اگر شهرها به عنوان موجوداتی زنده در نظر گرفته شوند و این گونه گفته شود که این موجود همواره نیاز به تجدید حیات دارد سخن بیهوده ای بر زبان رانده نشده است. عامل زمان که با گذشت خود رنگ کهنگی را بر هر عنصری می زند بر شهرها نیز اثر کرده و این موجود زنده